FuZhou . FuJian

"Never start something you're not willing to finish"